ADR

ADR   =    Accord pour européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par la Route

Dit Reglement van de United Nations legt richtlijnen op omdat o.a. ADR borden te allen tijde herkenbaar moeten zijn om zodoende de verkeersveiligheid te garanderen.

Naast ADR toebehoren, zoals cijfersets, plaathouders en gevaarsetiketten, levert Mazon een  compleet coderingssysteem te weten:  vaste coderingsborden, 2-in-1 benzine-/dieselborden en  verwisselbare borden (wisselend chemisch transport). Mazon heeft een gepatenteerd programma voor ADR borden met gedrukvoegde cijfers:
- brandwerendheid 30 minuten
- contrastwerking grondplaat & cijfers, ook gedurende en na een brand!
     
Zowel de coderingsborden als de verwisselbare borden zijn recentelijk door de TüV getest en voldoen aan alle geldende normen en zijn conform par. 5.3.2.2.2. van het ADR Reglement ! Mazon produceert tevens  plaathouders met een speciale  "uitval-belet-clip", zodat losse coderingsborden altijd op hun plaats blijven, mocht het voertuig  tijdens een ongeval kantelen of op de kop geraken.

Voor meer concrete wetsinformatie zie:   www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009/English/Part5.pdf 

1517310349_35.108.00_5.jpg  1527829572_38.109.00.jpg  1527848441_33.202.02_2.jpg

0 - geen bijkomend gevaar
2 - vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een chemische reactie
3 - brandbare, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof of brandbaar gas
4 - brandbare, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof
5 - oxiderende werking
6 - giftigheid of infectiegevaar
7 - radioactiviteit
8 - bijtende werking
9 - als 1e cijfer: milieu gevaarlijke stof; diverse gevaren
9 - als 2e cijfer: gevaar voor hevige spontane reactie

Het gevaarsidentificatienummer bestaat uit 2 of 3 cijfers, waarbij het eerste cijfer het hoofdgevaar aangeeft.  Voorafgaand aan de cijfers kan ook nog de X” vermeld staan, hetgeen aangeeft dat het niet in contact  mag komen met water.   Zijn de eerste twee cijfers gelijk, dan duidt dit op een verheviging van het hoofdgevaar.  Heeft een stof slechts één gevaar, zonder bijkomend gevaar, dan wordt het cijfer “0” gebruikt als  2e cijfer. 
Het cijfer “1” wordt in het gevaarsidentificatienummer NIET gebruikt