Leveringsvoorwaarden

Mazon B.V., Oude Roderweg 10, 6422 PE Heerlen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  voor Limburg, onder nummer 14022002.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Mazon B.V.

Wederpartij: de wederpartij van gebruiker.

2. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop- of van overeenkomsten van welke aard ook – welke met ons worden gesloten.

b. Alle van deze voorwaarden afwijkende en / of aanvullende bedingen zijn alleen van toepassing indien en voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij / ten behoeve van waarvan zij zijn gemaakt.

c. Indien een of meerdere van de  bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

d. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Aanbod en overeenkomst

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge en telefonische afspraken zijn evenals al dan niet schriftelijke discussie over wijziging of aanvulling van deze voorwaarden, voor ons niet bindend voorzover wij deze niet uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.

b. Overeenkomsten van koop en verkoop, alsmede alle overige overeenkomsten, komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order of opdracht van onze kant, dan wel bij gebreke daarvan, door feitelijke uitvoering door ons van de overeenkomst.

c. Aanvullingen op / of wijzigingen van gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk geschieden en dienen steeds door de betrokken partijen te zijn ondertekend. Pas na ondertekening onzerzijds zijn aanvullingen of wijzigingen bindend.

d. Aanbiedingen van gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De gebruiker staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

e. De door gebruiker gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

f.  Wederpartij garandeert dat (i) hij bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door wederpartij daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Wederpartij verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor de verhandeling van de zaken.

4. Prijzen

a. De prijzen zijn gebaseerd op de per datum van de aanbieding, bevestiging of overeenkomst geldende materiaal-, productie-, of andere kosten. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, tenzij anders overeengekomen.

b. Gebruiker behoud zich het recht voor, de prijzen aan te passen aan kostenstijgingen en aan valutawijzigingen, die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst en deze dan aan de wederpartij door te berekenen.

c. Bedragen zijn exclusief BTW.

d. Gebruiker behoudt het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de aanbieding overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

5. Levering

a. De levering geschiedt af fabriek, tenzij anders overeengekomen. De wijze van verzending wordt door gebruiker bepaald. De inlading en het vervoer geschieden steeds voor risico van de wederpartij vanaf het ogenblik dat het gekochte ons bedrijf verlaat. De verzekering tegen breuk, diefstal, verlies of andere schade gedurende het vervoer geschiedt tevens door en voor rekening van de afnemer.

b. De wederpartij is gehouden de gekochte goederen af te nemen op de door gebruiker aangegeven datum. Bij gebreke hiervan is de gebruiker gerechtigd, zulks ter zijn keuze, de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan bij een extern bedrijf.

6. Leveringstijden

a. De leveringstijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Niet-tijdige levering geeft de wederpartij niet het recht de koop te annuleren of schadevergoeding te eisen, tenzij de overschrijding van de levering meer dan 2 maanden bedraagt en aan gebruiker is toe te rekenen.

7. Nalevering

a. In het geval dat gebruiker de bestelde zaken niet voorradig heeft worden deze voor spoedigste levering in nota genomen. Vertraging en levering van zaken, dan wel het achterwege blijven van levering kan onder omstandigheden voorkomen. Hiervoor kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

8. Retourzending

a. Zaken worden uitsluitend na akkoordbevinding onzerzijds teruggenomen, mits franco retour gezonden en na voorafgaand advies. Indien bij de zaken en verkoopverpakking behoort, dient deze bij de retournering onbeschadigd te zijn. Beschadigde verpakking zal worden berekend voor materiaal en arbeidsloon. De wederpartij, die de door gebruiker verzonden zaken in ontvangst heeft genomen kan te allen tijde bewijs leveren van een eventueel aan ons toe te rekenen tekortkoming.

b. Alle reclames dienen schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst der zaken te geschieden. Het staat gebruiker vrij de zaken, waarover gereclameerd, te vervangen of te herstellen. Bij vervanging moeten de ondeugdelijke zaken aan gebruiker retour gezonden worden. Foutieve opslag of behandeling van geleverde zaken levert geen grond op voor vervanging of herstel.

9. Garantie

a. De garantie is te allen tijde slechts beperkt tot het vervangen, herstellen of vergoeden van de door gebruiker geleverde zaken. De garantie vervalt zodra van niet-deskundige of foutieve montage of van abnormaal gebruik of onvoldoende onderhoud sprake is. Zij vervalt eveneens indien gebruiker na aanmelding van een reclame niet een redelijke tijd wordt gelaten een onderzoek in te stellen of indien gebruiker op eerste aanvraag niet alle gegevens, benodigd voor een onderzoek, worden verstrekt.

10. Aansprakelijkheid

a. Gebruiker aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, daaronder ook begrepen bedrijfsschade of vertragingsschade, ontstaan door tekortkomingen of afwijkingen in materiaal of uitvoering tenzij gesproken kan worden van opzet of grove schuld van gebruiker en behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid. Gebruiker is bereid eventuele vorderingsrechten terzake tegenover de leveranciers aan de wederpartij over te dragen.

b. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de factuurwaarde.

11. Overmacht

a. Voor zover overmacht of andere omstandigheden buiten gebruikers macht de nakoming van geaccepteerde opdrachten of overeenkomsten geheel of gedeeltelijk verhinderen, verzwaren of vertragen, heeft gebruiker het recht dergelijke opdrachten of overeenkomsten te annuleren, te rantsoeneren, of de daaruit voor gebruiker voortvloeiende verplichting op te schorten zolang dergelijke omstandigheden voortduren, met inbegrip van een redelijke aanloopperiode daarna.

b. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: brand, waterschade, rampen, oorlog en oorlogsbedreiging, oproer, bezetting, mobilisatie en andere oorlogsmaatregelen, overheidsmaatregelen, stakingen en andere acties van werknemers of werknemersorganisaties, defecten aan machines en onderbrekingen, belemmering of rantsoenering bij de levering van grond- en hulpstoffen, energie, diensten, transport of in- en uitvoer.

c. Indien gebruiker, in afwijking van het onder artikel 2 bepaalde, een vaste prijs is overeengekomen zal gebruiker totdat de zaken zijn afgeleverd niettemin gerechtigd zijn de prijs aan te passen aan kostenstijgingen welke ten gevolge van of na het optreden van dergelijke omstandigheden zijn ontstaan.

d. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

e. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de  partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

f. Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. De wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

12. Eigendomsvoorbehoud

a. Al door gebruiker geleverde zaken blijven gebruikers eigendom totdat de wederpartij alle vorderingen, onafhankelijk hoe deze zijn ontstaan, volledig heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit bij vermenging van de zaken met zaken van derden, c.q. op zaken die door natrekking onroerend zijn geworden, doch op eenvoudige wijze te verwijderen zijn en daardoor weer roerend kunnen worden.

b. Voor zover eigendomsvoorbehoud niet mogelijk zou zijn, verschaft de wederpartij aan de gebruiker een stil pandrecht van die zaken, die vermengd zijn. C. c. Voor zover de toepasselijke wet van eigendomsbehoud op vermengde zaken dit toelaat, draagt de wederpartij die zaken aan de gebruiker in eigendom over door het enkele feit van de vermenging. De afnemer is bevoegd de zaken in het kader van de regelmatige uitvoering van zijn bedrijf te verwerken en te verkopen.

d. Gebruiker is onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesten te allen tijde gerechtigd om in het geval dat de wederpartij zijn verplichtingen uit overeenkomst niet nakomt, zonder ingebrekestelling de zaken en materialen, in welke staat en waar ook zich bevindend, zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen.

e. Indien onder de wederpartij beslag uit welke hoofde dan ook op zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, gelegd wordt, dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld te informeren over de onrechtmatigheid van dit beslag. Tevens dient hij gebruiker onmiddellijk in kennis te stellen van deze beslaglegging.

f. De wederpartij is gehouden alle kosten, welke gebruiker ter opheffing van het beslag dienen te maken daaronder begrepen de kosten van een eventuele procedure volledig te vergoeden.

g. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

h. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

i. Door gebruiker geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

j. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met wederpartij met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen, indien gebruiker redelijkerwijs vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN- of EU-regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder dat daarvoor van een daartoe bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen.

13. Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling, zonder toepassing van enige korting of verrekening anders dan is vermeld, plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

b. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft gebruiker het recht, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, de wederpartij over het geheel verschuldigde bedrag een rente naar de voet van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente meer bedraagt in welk geval de wettelijke rente wordt berekend, vanaf de vervaldatum in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, onverminderd de gehoudenheid van de koper de gehele alsdan verschuldigde hoofdsom vermeerderd met renten en na te noemen kosten terstond te voldoen.

c. Reclamaties omtrent facturen dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst te geschieden.

d. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure)  alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper, De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met 25,-- registratiekosten.

e. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

f. Gebruiker heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

14. Opschorting en ontbinding
a. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

  • Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Wederpartij bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

b. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

d. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15. Verwerking Persoonsgegevens

15.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van opdrachtnemer persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtnemer verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring die u aantreft op de website www.mazon.nl

15.2.In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt opdrachtnemer nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

a. Alle geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst terzake geleverde zaken of diensten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of uit nadere overeenkomsten voortvloeien, zullen berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, tenzij krachtens de wet een verplichte forumkeuze wordt opgelegd.

b. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of op nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.